forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Procedury dopuszczenai programów nauczania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 03 czerwca 2012 22:07

Procedury dopuszczenia programów...

 

Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

 1. I. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – dalej zwana ustawą.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – dalej zwane rozporządzeniem.

 

 1. II. Cel procedury

Celem procedury jest dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. III. Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron (nauczycieli, dyrektora) w procesie wyboru i dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego.

 

 1. IV. Tok postępowania
 1. Program nauczania ogólnego dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części.
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Opracowany, wybrany lub zmodyfikowany program musi spełniać warunki opisane w rozporządzeniu. W związku z tym przy ocenie opracowanego lub wybranego programu nauczyciel powinien posłużyć się „Arkuszem oceny programu” (załącznik nr 1) lub innym wybranym przez siebie arkuszem.
 5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nauczyciel lub grupa nauczycieli przedstawia dyrektorowi dla danej klasy raz – na początku etapu kształcenia. Program dopuszcza się na cykl kształcenia. W związku z tym, wnioski dotyczą:

-          I klasy szkoły podstawowej dla cyklu I–III,

-          IV klasy szkoły podstawowej dla cyklu IV–VI.

W kolejnych latach szkolny zestaw programów jest aktualizowany, ale jeżeli program nie ulega zmianie, nie ponawiamy wniosku.

 1. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedkłada dyrektorowi szkoły do 20 czerwca każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym dla cyklu edukacyjnego, wg wzoru (załącznik nr 2).
 2. Dyrektor szkoły dokonuje analizy przedstawionych wniosków i w ciągu 14 dni podejmuje następujące możliwe decyzje:

7.1. W przypadku stwierdzenia, że zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program spełnia wymagania opisane w rozporządzeniu oraz jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów, dla których jest przeznaczony, dyrektor przekazuje program do sekretariatu szkoły, gdzie zostaje on umieszczony w teczce „Proponowane programy nauczania ogólnego na lata szkolne ……… (np. 2012–2015)” Programy te są do wglądu wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu ostatecznego zaopiniowania.

O swojej decyzji dyrektor informuje zainteresowanego nauczyciela ustnie.

7.2. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia, dyrektor zwraca się o opinię o programie do:

-          nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub

-          konsultanta lub doradcy metodycznego, lub

-          zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

O swojej decyzji dyrektor informuje zainteresowanego nauczyciela ustnie.

7.2.1. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 21 dni, jednak nie później niż do 25 lipca i powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

7.2.2. Opinia nauczyciela lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole, o których mowa w pkt 7.2. jest sporządzana nieodpłatnie w ramach innych zadań nauczycieli, o których mowa w art. 42. ust.2. ustawy Karta Nauczyciela i wg wzoru (załączniki nr 3 i 4).

7.2.3. Opinia konsultanta lub doradcy metodycznego jest sporządzana na zasadach obowiązujących w placówce, w której zatrudniony jest konsultant lub doradca metodyczny.

7.2.4. W przypadku pozytywnej opinii, dyrektor postępuje jak w pkt 7.1.

7.2.5. W przypadku opinii negatywnej, dyrektor do dnia 31 lipca informuje pisemnie zainteresowanego nauczyciela o powodach negatywnej opinii i zaleca wybór innego programu lub dokonanie zmiany w programie zaopiniowanym negatywnie (w zależności od treści opinii, o której mowa w pkt 7.2.1.) w terminie do 20 sierpnia.

7.2.6. Powtórnie wybrany lub zmodyfikowany program podlega postępowaniu jak w pkt 7.1.

 1. Przed sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszyscy jej członkowie mają możliwość zapoznania się z proponowanymi programami nauczania ogólnego zgromadzonymi w teczce, o której mowa w pkt 7.1.
 2. Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły zasięga opinii Rady na temat przedstawionych programów nauczania ogólnego. Wszystkie opinie są wyrażane w formie ustnej i protokołowane.
 3. Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich opinii dopuszcza do użytku szkolnego wszystkie przedstawione programy i włącza je do szkolnego zestawu programów nauczania na dany rok.

 

 1. V. Termin obowiązywania procedury

Procedura obowiązuje od dnia 1 CZERWCA 2012 roku do odwołania.

 1. VI. Załączniki
 1. Arkusz oceny programu.
 2. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania.
 3. Opinie zespołu przedmiotowego pozytywna / negatywna.
 4. Arkusz diagnostyczny podręcznika.

Załączniki

Poprawiony: niedziela, 03 czerwca 2012 22:16
 

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Nasi Liderzy

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.