forex trading logo

Zdalne nauczanie

Projekt Zdalna Szkoła

Microsoft Teams

E-dziennik

Pomóż Szkole...

Szkolne akcje/projekty

Pomoc Afryce

Doradztwo zawodowe

#Moleksiążkowepolecają

gimnastyka korekcyjna

LogowanieRODO

Ceremoniał PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 29 stycznia 2012 16:46

PROCEDURY CEREMONIAŁU SZKOLNEGO

ZASADY PRZEPROWADZANIA NAJWAŻNIEJSZYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

a)      rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b)      pożegnanie uczniów kończących szkołę,

c)      inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły:

- Święto Szkoły związane z patronem szkoły,

- uroczyste pasowanie na ucznia,

d) uroczystości związane ze świętami narodowymi:

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja,

e) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie:

- 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,

- 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,

- 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego,

- 14 lutego wyzwolenie Piły – powrót do macierzy.

 

 

 

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

a) godło szkoły,

b) sztandar szkoły.

I.Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Eksponowane jest  podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły.

II. Sztandar szkoły

 1. Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

 

Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych na niej umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły oraz wizerunek patrona – Mikołaja Kopernika.

Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany zostaje skład „rezerwowy”.

Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez samorząd uczniowski, wychowawców klas i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

Kadencja pocztu trwa - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia  roku szkolnego klas szóstych. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły na ten czas zostaje opiekunem Pocztu sztandarowego szkoły i dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje ozdobiony czarnym kirem.

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze pochylony jest do przodu.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

 

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru:

Postawy

Opis chwytu sztandaru

postawa "zasadnicza"

Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawa ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie "zasadniczej".

postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij"

Postawa "prezentuj"

Z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.

Salutowanie sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy "prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 450. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj"

 

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE  I SZKOLNE

Wprowadzenie sztandaru

 

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

 1. 1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wejścia

"baczność", sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

"do hymnu"

uczestnicy jak wyżej

postawa "zasadnicza"

"po hymnie"

uczestnicy w postawie "spocznij"

spocznij

„Proszę zająć miejsca”

uczestnicy siadają

spocznij

Wyprowadzenie sztandaru

Lp.

Komendy

i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

 1. 1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

spocznij

"baczność", sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- postawa "zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

spocznij

uczestnicy siadają lub opuszczają miejsce uroczystości

----------------

 

Ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego - odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas VI.

 

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

 1. 1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają

postawa "spocznij"

"baczność", sztandar wprowadzić

uczestnicy w postawie zasadniczej

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie się na ustalonym miejscu

poczet sztandarowy w składzie:

-chorąży ucz...

-asysta ucz...

ucz...

„Do przekazania sztandaru wystąp!”

uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru w odległości 1 metra od sztandaru

postawa "zasadnicza"

"baczność" - sztandar szkoły przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

-ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

-chorąży przekazuje sztandar

-ustawia się obok przekazanego sztandaru, sztandar w postawie "spocznij"

"po przekazaniu",

„po przekazaniu sztandaru wstąp”

 

uczestnicy postawa "spocznij", ustępujący poczet przechodzi na wyznaczone miejsce

 

 

postawa "spocznij"

"proszę zająć miejsca”

 

uczestnicy siedzą

 

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

 1. 1.

proszę o powstanie

uczestnicy wstają

-------------

"baczność" - sztandar wprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-wprowadzenie sztandaru

-zatrzymanie na ustalonym miejscu

"do ślubowania"

uczestnicy postawa "zasadnicza",

ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce jak przy salutowaniu) na wysokość oczu

postawa "zasadnicza"

"po ślubowaniu"

uczestnicy "spocznij", ślubujący opuszczają rękę

postawa "spocznij"

"baczność" - sztandar szkoły wyprowadzić

uczestnicy postawa "zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

-wyprowadzenie sztandaru

"spocznij"

uczestnicy siadają

------------

 

Ceremoniał ślubowania klas kończących szkołę

Przebiega podobnie jak ślubowanie klas pierwszych. W punkcie 5. sztandar szkoły nie opuszcza miejsca uroczystości.

Chorąży i asysta są ubrani  galowo:

- chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, peleryna i biret z logo i nazwą szkoły,

- asysta: białe bluzki i ciemne spódnice, peleryna i biret z logo i nazwą szkoły.

Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

a)      Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) na poczatku uroczystości, gdzie zgromadzeni są uczniowie, powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:

Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;

b) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :

„Baczność”

Sztandar szkoły wprowadzić– uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar pochylony jest pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy wchodzi przy dźwiękach z odpowiednio dobraną melodią.

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, śpiewany jest przez  wszystkich zgromadzonych.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Sztandar szkoły wyprowadzićzachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru zaczyna się część artystyczna uroczystości.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

a. Na ramię

b. „Prezentuj”

c. „Do nogi

- wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia)

- wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,

- wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”

- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

d. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika ,

opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek, szarf, peleryn i biretów.

Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

Precedencja na uroczystościach szkolnych (kolejność powitania, przemawiania, zajmowania miejsc). W Polsce pecedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska; także jego umocowania konstytucyjnego, rozróżnienia administracji rządowej lub samorządowej.

A.

1. Wojewoda

2. Marszałek województwa

3. Biskup

4. Przewodniczący Sejmiku województwa

5. Burmistrz (wójt, prezydent miasta)

6. Kurator oświaty

7. Radny wojewódzki

8. Radny powiatowy

9. Radny gminy (miasta)

10. Wizytator KO

11. Sekretarz miasta

12. Inspektor wydziału oświaty

13. Przewodniczący rady rodziców

14. Pozostali goście

B.

1. Starosta

2. Wicestarosta

3. Proboszcz

4. Członek zarządu powiatu

5. Przewodniczący rady powiatu

6. Wicekurator oświaty

7. Radny powiatu

8. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty

9. Wizytator KO

10. Inspektor wydziału oświaty

C.

1. Prezydent miasta/Burmistrz (wójt)

2. Proboszcz

3. Wicestarosta

4. Wiceburmistrz

5. Radny powiatowy

6. Sekretarz powiatu

7. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty

8. Wizytator KO

9. Przewodniczący rady rodziców

 

Do kardynała zwracamy się „Jego Eminencjo”, do arcybiskupa, biskupa, ambasadora zwracamy się „Jego Ekscelencjo”.

Od przestawionej powyżej propozycji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości pragnie szczególnie uhonorować.

 

Symbole państwowe

 

-          Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem .

-          Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.

-          Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł).

-          Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu, którego odbywa się wizyta władz państwowych.

-          godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych – umieszczane są w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały

Godło

-    Godło umieszczone jest w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek.

-  Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła          artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego.

Umieszczania godła:

Na zewnątrz

 

 • Tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą szkoły, po prawej stronie, poniżej godła.

Wewnątrz

 

 • na ścianie na wprost wejścia
 • albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia
 • Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, zdjęcia, tablice itp.).

Strony internetowe szkoły

Godło umieszczone jest na stronie internetowej, przy czym godło zgodne jest z wzorem ustawowym. Poza ustawowym godłem można umieścić również jego wizerunek artystycznie przetworzony.

Flaga

Flaga państwowa może być wyeksponowana na stałe przed szkołą, np. przy wejściu, w celu podkreślenia, że jest to urząd państwowy; w nocy flaga powinna być oświetlona.

Flagę podnosi się - wciąga na maszt przed budynkiem szkoły. Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się do godziny 8.00 rano, a opuszcza się o zachodzie słońca.

Sposób eksponowania flagi przez szkołę (przed oficjalną siedzibą, na zewnątrz i wewnątrz) powinien służyć przekazaniu odpowiedniego komunikatu:

-  przed budynkiem - podkreśla publiczny charakter obiektu;

- wewnątrz - potwierdza komunikaty zewnętrzne, a w przypadku wystawienia jej obok   godła państwa lub organizacji dopełnia symbolikę państwową lub organizacyjną;

- umieszczenie większej liczby flag państwowych jest oficjalną dekoracją akcentującą uroczystość państwową lub narodową.

Uroczystości, rocznice i święta państwowe:

-          flaga podniesiona przed siedzibą, a ponadto budynek powinien być dodatkowo udekorowany flagami;

-          flagi powinny być podniesione najpóźniej do godziny 8.00;

-          jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc, to powinny być oświetlone;

 

Wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu oraz warunków otoczenia.

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

-          Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku;

-          Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną; flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;

-          Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię;

-          Podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub zerwaniu; o ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć;

-          Flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie);

-          Jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim;

-          Po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;

-          W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry, następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu); żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi;

-          W czasie organizowania obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinno zapewnić się odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia; flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.

 

Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub organizacji międzynarodowych:

-          Jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości.

-          Flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia.

-          Flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami.

-          Jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo.

-          Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

Zasady umieszczania większej liczby flag:

-          Dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym - w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);

-          Trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. (UE) po lewej stronie.

-          Gdy flaga państwowa jest umieszczona przy ścianie z inną flagą na skrzyżowanych drzewcach, flaga RP powinna być umieszczona po prawej stronie, a jej drzewce powinno być umieszczone przed drzewcem drugiej flagi.

 

Chcemy być szanowani - szanujmy swoje symbole.

To proste stwierdzenie odnosi się do symboli, które decydują o tożsamości naszego państwa, stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie dla nich powinno stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu i szacunku dla własnego kraju i narodu.

Wskazówki dla uczniów i pracowników oświaty

-          Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe. Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego; tak robi się w wielu krajach.

-          Flaga z godłem nie powinna być używana przez obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grupy podmiotów określonych w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za granicą, kapitanaty portów, statki morskie).

-          Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, wyprasowana.

-          Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca.

-          Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie.

-          Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, przemarszu, przeglądu, wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, które są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną.

-          Nie wywiesza się godła ani flagi, jeżeli są one brudne, podarte, spłowiałe lub pomazane.

-          Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, określonych sytuacjach (np. żałoba).

-          Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji ani znaków reklamowych.

-          Na godle ani fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter, obrazków.

-          Pamiętajmy, że flaga lub barwy wywieszane „do góry nogami" nie symbolizują już państwa polskiego.

-          Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

-          Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem godła lub flagi powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.

-          Artystyczne przetworzenia wizerunków flagi lub godła nie mogą ich ośmieszać.

-          Symboli państwowych nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych. Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie godła albo flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.

-          Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni).

-          Nie należy nadużywać symboli państwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu.

-          Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych

 

Poprawiony: wtorek, 15 kwietnia 2014 13:48
 

Mini galeria 2

 • Photo Title 1
 • Photo Title 2
 • Photo Title 3
 • Photo Title 4
SLIDESHOW PRO MODULE BY JT

Nasi Liderzy

Innowacje szkolne

Orły Edukacji 2019

JESTEŚMY
Edukacja ekologiczna

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 118 gości 


Mini galeria 3


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.